DuPont Laboratory /Safety Officer in Samutprakarn, Thailand

Laboratory /Safety Officer (Job Number: 014616W-01)

Description

JOB DESCRIPTION ของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานบางปู

 1. หน้าที่ทั่วไป:
 • ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของสารเคมีรับเข้า รวมทั้งทำการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 • ดูแลเรื่องความปลอดภัยทั้งในโรงงานและนอกโรงงานของพนักงานเพื่อให้ทำงานด้วย

 • ความปลอดภัยและคอยดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ

 1. ความรับผิดชอบหลัก:
 • ปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 • ทำการตรวจวิเคราะห์สารตัวอย่างตามวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งการหาคุณสมบัติทางเคมี และกายภาพที่เกี่ยวข้อง

 • จัดทำ Decay Curve และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการหาสารปนเปื้อน หรืองานด้านการป้องกันการปนเปื้อน (Contamination Prevention)

 • จัดเตรียมเอกสารวิธีการทำงานสำหรับการทดสอบสารตัวอย่างเมื่อมีวิธีการวิเคราะห์เพิ่มเติม

 • เป็นผู้ให้ข้อมูลของสินค้าในด้านคุณภาพเกี่ยวกับ Specifications

 • บันทึกและเก็บรวบรวมใบบันทึกผลการทดสอบสารเคมี

 • จัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการเคมีให้ถูกต้อง และเข้าใจ/รวบรวมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (M/SDS) ที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ

 • ออกเอกสารเพื่อการสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กับทางฝ่ายจัดซื้อ

 • ตรวจสอบเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา หากอุปกรณ์ใดไม่เหมาะสมที่จะใช้งานให้ติดป้ายเตือนไว้ แล้วติดต่อผู้จำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อทำการแก้ไขให้ใช้งานได้ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง

 • ให้คำปรึกษา ดูแล และแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงงานแก่พนักงาน

 • ควบคุมการดูแลการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยให้ถูกต้องและให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

 • ตรวจสภาพการทำงานและปฏิบัติงานของลูกจ้าง แล้วรายงานนายจ้างให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • บันทึก จัดทำรายงาน และสอบสวนเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และโรคซึ่งเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

 • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน

 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

 • ปฏิบัติตามการมอบหมายเพิ่มเติมจากหัวหน้างานตามสายงาน

Qualifications

คุณสมบัติ:

 • ความรู้ขั้นต่ำปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษในการทำงานได้

 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

Primary Location: APAC-Thailand-Samutprakarn-Samutprakarn

Organization: Crop Protection

Schedule: Full-time

Education Level: Bachelor's Degree (±16 years)

Employee Status: Regular

Job Type: Entry Level

DuPont is an equal opportunity employer. Qualified applicants will be considered without regard to race, color, religion, creed, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, national origin, age, veteran status, disability or any other protected class. If you need a reasonable accommodation to search or apply for a position, please visit our Accessibility Page for Contact Information. For US Applicants: See the “Equal Employment Opportunity is the Law” poster.